O percorrido dos meus impostos

1. A recadación local

Realízase a través de impostos directos -como o imposto de bens inmobles (IBI) ou o de vehículos de tracción mecánica (IVTM)- e de taxas -como a de recollida de lixo.

2. Outras fontes de ingresos

O diñeiro recadado local é complementada por transferencias do goberno central e do goberno rexional de Galicia, que son responsables da creación de outros ingresos, como o IVE e imposto sobre a renda.

3. En que se emprega?

O concello utiliza o diñeiro recadado, xunto con outras fontes de financiamento como a débeda, para manter os servizos públicos e a infraestrutura da cidade.

Os ingresos e gastos no Concello de Ames

Ingresos executados

Ingresos orzamentados

Gastos executados

Gastos orzamentados

Escolla ano

Datos orzamentarios en

Ingresos
Gastos
Total Executado
Ingresos
Gastos
Total Orzamentado
Ingresos
Gastos

INDICADORES ORZAMENTARIOS
Glosario - Capacidade/Necesidade de financiación Capacidade/Necesidade de financiación

O cálculo dos indicadores utiliza as cifras de execución para os anos cuxa liquidación está pechada, ou o orzamento aprobado en caso contrario.

Fontes de datos

Nota

  • Os ingresos e gastos amosados inclúen so ao Concello de Ames.
  • O axuste da inflación realizase a 1 de xaneiro de 2021. A taxa de inflación anual e a media da taxa interanual dos doce meses do ano.